Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
sme tu pre vás kedykoľvek
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 50,00 € a máte dopravu ZADARMO

  1. Úvod
  2. Všetko o nákupe
  3. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ABZ Trio, s.r.o. so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 429 751, DIČ: 2023381646, IČ DPH: SK2023381646 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 77341/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.kreativneruky.sk (ďalej len „kreativneruky.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

1.      Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke kreativneruky.sk.

2.      Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na kreativneruky.sk.

3.      Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.      Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté.

5.      Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke kreativneruky.sk.

6.      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke kreativneruky.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

7.      Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke kreativneruky.sk.

8.      Kontaktné údaje Predávajúceho pre kupujúceho:

10.  Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na kreativneruky.sk.


čl. 2
Objednávka

1.      Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.      Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3.      Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4.      Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@kreativneruky.sk

5.      Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
c. Množstvo objednávaného tovaru;
d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

6.      Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

čl.3
Storno objednávky

1.      Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

čl. 4
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.      V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu dvanásťmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba štrnásťdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2.      Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

3.      Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady .

4.      V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

čl. 5
Cenové podmienky

1.      Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom kreativneruky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza s daňou z pridanej hodnoty.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na kreativneruky.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na kreativneruky.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na kreativneruky.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

čl. 6
Platobné podmienky

1.     Platby sa vykonávajú v EUR na

- dobierku cez GLS Slovakia (+0,65 Eur),

- prevodom na bankový účet ABZ Trio, s.r.o. evidovaný v Tatra Banke,

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Pay Pal, 

- bezhotovostne platobnou kartou Visa, Maestro a MasterCard cez platobný systém GoPay.

Faktúra je súčasťou dobierky.

 

čl. 7
Dodacie podmienky

1.      Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 10 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke.

2.      Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

3.      Tovar je dodávaný prostredníctvom GLS Slovakia alebo osobne podľa dohody v rámci Bratislavy. Za dodanie tovaru kurierom GLS sa účtuje 3,50 EUR pri nákupe tovaru do 50 EUR. Pri kúpe tovaru nad 50 EUR s DPH sa poštovné neúčtuje. 

4.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.      Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

6.      Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

7.      Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

čl. 8
Záručné podmienky a záručná doba

1.      Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

2.      Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.      Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Tovar je možné reklamovať do 14 kalendárnych dní od vyzdvihnutia zasielky na pošte alebo prevzatia zásielky osobne.

4.      Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5.      Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6.      Pri výmene tovaru je kupujúci povinný poslať tovar na výmenu späť predajcovi. Predajca si pri výmene tovaru účtuje 2,50 € ( do 200 g) a 3,00 € (nad 200 g) poštovné.

 

čl. 9
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1.      Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2.      Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3.      V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4.      Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

čl.10
Záverečné ustanovenia

1.      Pri nákupe tovaru na kreativneruky.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2.      Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na kreativneruky.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3.      Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke kreativneruky.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4.      Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky kreativneruky.sk.

5.      Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary.

6.      Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na kreativneruky.sk

7.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8.      Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

NOVINKY pre kreatívne ručičky

TVORTE S NAMI AJ NA:

© 2023 - ABZ Trio, s.r.o. - kreativneruky.sk, All Rights Reserved.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com